به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

درباره ما

شرکت صنعتی - بازرگانی ساروج بن پی

شرکت ساروج بن پی در سال 1368 تأسیس گردیده است و بعنوان یک شرکت غیروابسته و مستقل
با در دست داشتن دانش فنی و انتقال تکنولوژی از آمریکا بموجب گواهی فعالیت صنعتی و جواز
خدمات مهندسی صادره وزارت صنایع نسبت به تولید پوششهای ضدخوردگی و سایش در کشور اقدام
می ورزد.
همچنین این شرکت بموجب گواهی تحقیق وتوسعه صادره وزارت صنایع بعنوان یک واحد پژوهشی
همواره در حال ارتقای تولیدات خود و به روز کردن کیفیت ها و رقابت با تولیدات کشورهای پیشرفته
صنعتی می باشد.
مدیریت شرکت ساروج بن پی بعنوان مدیر شایسته وکار آفرین صنعت از سوی وزارت صنایع انتخاب
و نیز از سوی مؤسسه بزرگان صنعت ایران بعنوان شرکت برتر سال 83 عنوان و از جانب کمیته حمایت
از تولیدات داخل، نامزد در یافت مقام تولید کننده برتر کشور در سال83 بوده است.

• مبتكر پوششهای حفاظت سطحی و تعمیرات عمقی سازه های بتونی سدها در دیواره و گالری
• مبتكر پوششهای دریائی برای سازه های زیرآب (منتشر شده در آمریكا)
• مبتكر و بنیان گذار تعمیرات موضعی و پوششهای درونی مخازن نگهداری مشتقات نفتی
• مبتكر بازسازی رمپهای بتونی باکاربری فوق سنگین بوسیله بتن پلیمر و انسجام ملكولی ذرات سازه در گسیختگی ها
• تولید پلیمرهای مرکب با مقاومت حرارتهای بیش از 800 درجه سانتیگراد
• تولید پوششهای پلیمری خاص با کاربری جایگزینی Lining Glass
• تولید پوششهای هادی جریانات الكتریسته Material Conductive برای اطاقهای عمل وکاربری لیزری
• مبتكر ساخت سلولهای الكترولیز یك پارچه ضد خوردگی
• تولید پوششهای خاص ضد خوردگی لوله ها و شیرفلكه های دفنی نفت و گاز
• تولید پوششهای مقاوم در برابر آب نمك اشباع
• مبتكر ساخت مصالح ساختمانی مقاوم و ارزان از آوار خانه های زلزله زده
• پذیرای سفارشات و در خواستهای صاحبان صنایع در موارد D & R و تولید کاربری پوششهای حفاظتی خاص

برخی ابداعات و نوآوریهای ساخت داخل

ویژگی محصولات

– چسبندگی باال بر روی سطوح مختلف بدون نیاز به الیه پرایمر
– قابلیت انعطاف پذیری و عدم شكنندگی در اثر ضربه
– قابلیت مقاومت در برابر سایش
– قابلیت اجرای آسان و سریع بر روی سطوح فلزی و بتنی و چوبی و کانیهای فلزی و غیر فلزی توسط قلم
مو و غلطك و کاردک و Spray Air و Less Air
– مقاومت حرارتی از 30 -تا 90 درجه سانتی گراد به صورت مستمر )گرید غیر حرارتی( و تا 120 درجه
سانتیگراد به صورت مستمر (گرید حرارتی)
– قابلیت اجرای درون سرویس تا درجه حرارت 100 درجه سانتی گراد و با زیر سازی دستی در مواردی که
امكان سند بالست سطوح وجود ندارد
– مقاومت عالی در مقابل مواد شیمیایی خورنده شامل اسیدها و بازها و نمكها و روغن های صنعتی و
مشتقات نفتی و نفت خام
– مقاومت الكتریكی هر میلیمتر باالی 000.10 ولت
– عدم امكان رشد میكروارگانیزم و باکتریها بر روی بستر پوشش یافته
– قابلیت استفاده جهت مصارف آب شرب بر اساس استاندارهای AWWA و BS
– پوشش برتر در مقابل خوردگی فاضالبی نسبت به سایر پوشش های متداول به موجب پروژه پژوهشی
پارامتریك دانشگاه امیرکبیر
– قابلیت شستشوی مداوم با مواد شوینده و تمیزکاریها به وسیله حالل های نفتی در مواقع لزوم
– عدم نفوذ پذیری و جذب آب حتی در سیكلهای یخ زدگی و حرارتهای پیاپی
– عدم اشاعه آتش در آتش سوزیها
– بدون حالل است (Free Solvent ) که این خاصیت از نظر محیط زیست، نگهداری و انبار و سایر موارد
خطرات را کاهش میدهد
– عدم نیاز به ماشین آالت خاص اجرایی در مورد انواع سرد اجرا )نوع گرم اجرا پلیمر Life Pot بسیار
کوتاه داشته و در مدت زمان کوتاهی میتواند درون سرویس قرار گیرد ونیاز به ماشین آالت خاص اجرایی
دارد(
– عدم تاثیر مخرب شرایط جوی (نور خورشید . نزوالت جوی . سرما و گرما) بر روی پوشش