به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

توضیح مختصر:

حاصل بیش از سی سال تجربه موفق و تحقیق و نتیجه گیری از قدیمی ترین صنعت نگهداری و چهارصد ساله دانش ایرانی که با رفع نواقص و تکمیل خواص آن طی دو مورد اختراع توسط مدیر امور تحقیقات و فناوری این شرکت در آمریکا و ایران به ثبت رسیده است.

احتمال دارد در صورتی که یک پروژه مستقل R&D بدون دخالت اشخاص ثالث در اختیار بخش تحقیق و توسعه این شرکت قرار گیرد.

پوشش خطوط لوله و مخازن

سدها

پستهای برق

مقاوم سازی خطوط لوله آب

مخازن آب شرب