به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

شنبه تا چهرشنبه 9:00 تا 15:00

R&D: Certificate ​

(گواهی تحقیق وتوسعه ) ​

گواهی میشود:

       در جهت اجرای مراحل تحقیقات – فناوری های مدیران مخترع و محقق شرکت ساروج بن پی، با توجه به سوابق بیش از سی سال امور تولید و اجرای پروژه های تعمیرو نگهداری صنایع در بخش خوردگی در مناطق خشکی – دریائی –  ساحلی و بررسی سوابق پروژه های انجام یافته بخصوص در بخشهای صنایع نفتگاز و پتروشیمی – هوافضا و نیز سخت ترین شرایط خوردگی محیطی لوله های دفنی انتقال سیالات در اقلیم های مواجه با عوامل مخرب که نتایج دست یافته ها لزوماً جهت معرفی به کاربران دارای اهمیت فنی – مهندسی و اقتصادی میباشد.

بدینوسیله حاصل تحقیقات سالهای 99و98و97 انجام شده را چه در بخش های موارد موفق، مستند و متکی بر سوابق با اثبات کیفیت های ممتاز و چه نوآوریها و فناوریها به شرح این گواهی اعلام میدارد.

با بررسی فرمولهای تولیدی و سوابق امور، ضمن بازنگری در فرایند سوابق و امکان بخشی به بهبود کیفیت ها،

     اقدامات تکمیلی در بخش R&D به اعتبار پروانه شماره 20981 سازمان صنایع و معادن استان تهران – ایران و نیز موارد منتج به عملکردهای مرتبط آن با رکورد 23 مورد اختراعات ثبت شده در ایران و دو مورد در  USPTO- امریکا و دست یافته های نوین در کاربرد و اجرای محصولات و براساس آزمونهای انجام شده توسط نهادهای آزمایشگاهی معتبر کشور مطابق استانداردهای روز بین المللی، موارد به ثمر رسیده با قابلیت تولید و اجراء و یا نظارت و آموزش اجراء به شرح زیر به اطلاع مقامات محترم زیربط میرسد.

الف : نتایج آزمایشات جدید به شرح پیوست: مشتمل بر خلاصه گزارش سوابق و گواهینامه های صادره کاربران صنعتی کشور

ب : کاربریهای نوین مواد در بخش امور نگهداری صنایع خشکی – دریائی

   –1 مقدمه

 نظر به اینکه در بخش پایلهای دریائی آبهای مناطق مختلف جهان بخصوص ونیز ایتالیا ملاحظه گردید:

در جایگزین عملیات تعمیرو نگهداریهای انجام شده که نهایتاً با موفقیت درخور انتظاری مواجه نشده است. کاربرد Under water Coaling method اختراع ثبت شده در امریکا و نیز اختراعات شمارۀ 61408 و 47837 تحت نام فناوری کاربرد بتن پلیمر در مقاوم سازی لوله ها و مخازن و پوششهای غلافی زیرآبی در ایران به منظور نجات سازه های دریائی بخصوص پایه های سکوها:  اسکله های تجاری و نفت و گاز و پیشانیها و تعمیرات سازه های بتنی پلهای مستقر بر روی آبهای شور و شیرین چه در مناطق حاره و چه سردسیر و یخبندان از تکنولوژی کاربرد  Sarothane – Cancerete Polymer و ادغام گونه های خاص فیلرهای مناسب با محیط های مختلف جهت انجام کارهای به مراتب پایدارتر از آنچرا که تاکنون متداول بوده است، میتوان بهره مند گردید.

توضیح : بخش R&D شرکت ساروج بن پی به منظور تحقق فناوری موضوعه آمادگی خود را در جهت همکاری و مشارکت در مدیریت طرح ها، تولید مواد مصرفی لازمه با سازمانهای مهندسین مشاور و مجریان دریائی درون مرزی و برون مرزی بخصوص در جهت تعمیرونگهداری پایلهای دریائی از جمله ونیز ایتالیا و نیز سازه های سکوهای دریائی در آبهای جهانی که با خوردگی شدید و صدمات سایش و خوردگی مواجهند اعلام میدارد.  

نتایج آزمایشات انجام شده در خصوص پوششهای استحکام بخش با عمربلند، بخصوص جذب رطوبت صفر – تاب فشار 280 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و خاصیت سیزده برابر بالاتر از  رفتار کرنش بتن های استاندارد با وجود امکان اجرای سازه های بتنی زیرآب از روی سطح آب امکان گیرائی (Curing)  بتن در حضور آب های شور و شیرین حتی در شرایط سردوگرم، راهکارهای نوینی را در امور تعمیرو نگهداری سازه های دریائی مهیّا ساخته است .

 –2 پوششهای حرارتی

با توجه به اینکه در بخشهائی از صنایع نفت و گازو پتروشیمی و نیروگاهی حرارت های متناوب علاوه بر تسریع عملکرد عوامل خوردگی که باعث کوتاه شدن عمر سازه ها می گردد، از طرفی برای پوشش دادن آنها به منظور مقابله با فرسایش خوردگی لزوماً میبایست پوششهای ضدخوردگی بر روی سطوح آنها انجام شود ولی اکثر پوششهای متداول صنعتی تاب ایستائی و اجراء بر روی سطوح داغ را ندارند و اگر هم داشته باشند ایستائی و دوام و ماندگاری آنها چندان نخواهد بود .

    نوع پوشش پلیمری  Sarothane – 800AZ با امکان بخشی به عدم نیاز توقف فعالیت صنعتی واحدهای مواجه با حرارتهای بالاتر از یکصد درجه سانتی گراد و حتی تا مراحل 300 درجه سانتی گراد بدون نیاز به سندبلاست و توقف فعالیتهای تولیدی، قابلیت اعمال پوششهای ضدخوردگی مناسب را خواهند داشت.

 این موفقیت میتواند در تمامی بخش های صنعتی نیروگاهها و صنایع نفت و گازو پتروشیمی بکار رود.

 –3 ساخت پلیمرهای چندمنظوره اجرائی :

    اصولاً در ساخت پلیمرهای پوشش حفاظت سطحی دو نوع ساخته میشود یکی سرد اجراء که برای انجام مراحل پوشش و حتی تعمیرو نگهداری و چند لایه ای  Multi  Layer و وصله کاریهای مقطعی بکار میرود و دیگری گرم اجراء میباشد که پس از مدت کوتاهی از انجام مراحل پاششی خشک شده ولی از سایر کاربریهای تعمیراتی بی بهره است .

به منظور عبور از دو مشکل موجود در سرد اجراء ها که دیر خشک میشوند و گرم اجراء که زود خشک میشوند و مجال انجام تعمیرات موضعی را نمیدهند، نوعی از پلیمر  Sarothane با کاربرد   Various Curing

ساخته شده است که سرعت کم گیرائی سرد اجراء را اصلاح نموده و مشکل گرم اجراء را نیز حل نموده است .

   توضیح اینکه فناوری موضوعه علاوه بر ایجاد امکانات اجرائی بخصوص در بخش سرجوش خطوط لوله و در مواردی که پلیمر سرد اجراء قادر به گیرائی و پخت مناسب و سریع گردد از کیفیت های لازمه و مطابق با استانداردها نمی کاهد، مصرف این نوع پلیمر با برند  Sarothane – W20/1100 بخصوص برای سرجوش خطوط لوله های دفنی با کیفیت و سرعت اجرائی و عدم نیاز به ماشین آلات و وسایل خاص توصیه میشود ..

 –4 ساخت سازه های کانکریت پلیمری

برای ساخت مخازن آب شرب و مخازن نفتی که لازم است در مقابل برخورد ترکشهای مخرب و خوردگی در شرایط سخت و تسریعی فرسایش – پیش گیری از نفوذ عوامل خوردگی بر روی آرماتورهای بکار رفته در بتن مسلح حتی در شرایط غرق آبی دریائی و مواجه شدن با یون کلراید، چه به صورت یک لایۀ محافظ ملات با ضخامت حدو 2 تا 10 سانتیمتر بر روی سطوح داخلی و خارجی و چه به صورت ساختار کامل سازۀ مخازن فناوری نوینی را موجب میگردد تا با عمر بلند به مراتب چه از نظر اقتصادی و چه سرعت عمل و نیز امکان بخشی به تعمیرو نگهداریهای دوره ای سازه های مخازن آب شرب و مخازن نگهداری مشتقات نفتی عملی گردد.

استفاده از این فناوری با توجه به نتایج حاصله از بهداشتی بودن ماده و سازۀ مربوطه برای حتی آب شرب و نیز ساختارهای دریائی – ساحلی – نیروگاهی بخصوص در بخش های  Cooling Tower  برجهای خنک کننده و نیز تعمیرات و تقویت خطوط لولۀ آب و نفت و گاز توصیه میشود.

  –5 تولید پلیمرهای پلی اورتان – اپوکسی

متخصصین امور نگهداری صنایع بخصوص بخش های مهندسی خوردگی و سازمانهای بازرسی ، به خواص پلیمری اپوکسی و پلی اورتانها واقفند.به موجب استاندارد  NACE در جداول مقایسۀ خواص ملاحظه میشود که این دو نوع پلیمرهای پوشش دهندۀ ضدخوردگی در مقاطعی نسبت به یکدیگر امتیازاتی دارند که رعایت کاربری آنها از نظر مهندسان مشاور الزامی بنظر میرسد، از جمله موارد مهّم به شرح زیر هستند:

  1 – اغلب پلی اورتانها بخصوص انواع کرم اجزاء از چسبندگی قوی بر روی سطوح نسبت به اپوکسی ها برخوردار

  نیستند.

  2 – جذب رطوبت اپوکسی ها از پلی اورتانها بیشتر است لذا در مورد نیاز به ایزولاسیون مناسب، پلی اورتانها

  نسبت به اپوکسی ها مناسب تر هستند.

  3 – پوششهای اپوکسی اکثراً دارای سختی بالا و شکنندگی هستند حال آنکه در پلی اورتانها خاصیت نرمش

  متناوب و برای انواع کاربردها قابل ساخت میباشد.

  4 – تعمیرات مقاطع صدمه دیده در پلی اورتانها قابل انجام است ولی در مورد اپوکسی ها غیرممکن و یا بسیار

   مشکل است.

نتیجه : نوع خاص پلیمر پلی اورتان اپوکسی مورد ساخت شرکت ساروج بن پی با ادغام خواص هر دو نوع پلیمر و رفع اشکالات هر دو فراورده با برخورداری از خواص چسبندگی بدون نیاز به پرایمر – جذب رطوبت ناچیز و خواص نرمش و غیر شکنندگی در هر دو خانوادۀ خطی و حلقوی را ممکن ساخته است.

کاربرد پلیمرهای پلی اورتان اپوکسی برای کلیّه سطوح خشکی و دریائی سازه های صنعتی توصیه میشود.

.

                                                                                                                                                      با تقدیم احترام

                                                                                                                                          احمد ذوالقدری – رئیس هیئت مدیره

                                                                                                                                                مدیر امور تحقیق و توسعه

 

(