به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

شنبه تا چهرشنبه 9:00 تا 15:00

صنایع مشابه و مشترک

مخازن

پروژه های انجام شده مخازن

1   تامین پوشش لوله های دفنی تلمبه خانه نفت پایطاق 9 پوشش مخازن نفت کوره پالایشگاه لاوان
2 پوشش مخازن سوخت شرکت کاوه سودا – مراغه 10 پوشش مخازن نفت خام تلمبه خانه نفت آفرینه
3 پوشش مخازن آب نمک شرکت کاوه سودا – مراغه 11 پوشش مخازن نمک اشباع واحد سوداش پتروشیمی شیراز
4 پوشش مخازن نفت خام پالایشگاه لاوان 12 پوشش داخلی مخزن نگهداری نفتا – پالایشگاه لاوان
5 پوشش خنک کننده اسید سولفوریک و مخازن تصفیه برج اولین کارخانه 7 هزار تنی روی انگوران 13 پوشش مخازن جمع آوری مایعات گاز ترش در فاز 2 پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران
6  پوشش مخازن آب نمک اشباع  شرکت کربنات سدیم فیروزآباد 14 پوشش مخزن نفت گاز انبار نفت ری
7  پوشش مخازن آب مقطر شرکت متانول کاوه 15 پوشش مخزن نفت کوره تلمبه خانه نفت قزوین
8 پوشش مخازن مواد شیمیایی پتروشیمی شیراز

پوشش حوضچه های آب شور دریا

پوشش شیر فلکه های دفنی

پروژه های انجام شده شیرفلکه

1  پوشش درونی شیر فلکه بزرگ صنعتی در شرکت فولاد مبارکه، ضد سایش و ضد خوردگی5پوشش شیر آلات در بدترین شرایط محیطی برای منطقه گاز مشهد در شهر گرگان و مشهد
2پوشش شیر فلکه های Heavy Duty خطوط لوله شرکت گاز تهران بزرگ6تعمیرات پوشش لوله و شیر فلکه ها در پالایشگاه بید بلند و فجر کنگان
3پوشش شیر فلکه های شرکت گاز تولید شده در شرکت گداختار7پوشش شیر فلکه های دفنی شهری شهرک ملی گاز ایران
4تامین پوشش شیرفلکه های خطوط لوله و مخابرات خوزستان8پوشش شیر فلکه های گاز استان مازندران
9پوشش شیر فلکه های مورد قرار داد مهندسی نفت و شرکت گداختار در مناطق پارس جنوبی با سایز های متفاوت 10پوشش 1800 فقره شیر فلکه مورد قرار داد با شرکت ملی گاز ایران

پروژه های انجام شده سرجوش

1

پوشش سرجوش لوله های شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود

3

پروژه پوشش سر جوش خط لوله 16 اینچ گاز ترش خانگیران

2

پوشش سرجوش لوله های شرکت خطوط لوله و مخابرات مرکزی

4

پوشش بیرونی سرجوش لوله های دفنی و اتصالات لوله های دفنی تا سایز 112 اینچ شرکت متانول کاوه

پروژه های انجام شده خط لوله

1

پوشش خط لوله پالایشگاه اصفهان در مورد سیستم خنک کننده پالایشگاه

10

پوشش خط لوله نیروگاه بندر عباس

 

2پوشش تعمیراتی خط لوله در تنگه پیرزال

11

انجام تعمیرات پوشش خط لوله 40 اینچ آیگات یک از کوه نمک قک تا سلفچگان

3

پوشش داخلی لوله های 400 و 500 میلیمتر فاضلاب شهرک ملاصدرا – مشهد

12

تامین پوشش لوله های دفنی تلمبه خانه نفت پایطاق

4

پروژه پوشش مخازن و خطوط لوله انتقال روغن و نگهداری ایران فریکو در بندر عباس

13

پوشش کف مخزن نفت خام شرکت خطوط لوله و مخابرات لرستان

5

 پوشش درونی و بیرونی لوله های انتقال آب دریا شرکت متانول کاوه

14

تعمیر پوشش خط لوله 6 اینچ نجف آباد برای اداره گاز رسانی به صنایع

6

پوشش درونی لوله های آب برج خنک کننده تا سایز 112 اینچ شرکت متانول کاوه

15

پوشش لوله های دفنی شرکت نفت سپاهان

7

 پوشش استراکچرهای فلزی و لوله های شرکت عمران ساحل ماهشهر

16

تامین پوشش خط لوله انتقال آب پالایشگاه آبادان

8

پوشش لوله های نفت سپاهان

17

تعمیرات پوشش لوله و شیر فلکه ها در پالایشگاه بید بلند و فجر کنگان

9

تامین پوششهای ضد خوردگی جهت لوله ها و تاسیسات دفنی فولاد مبارکه اصفهان

18

پروژه خطوط لوله صادرات نفت کوره ماهشهر – کارفرما پالایشگاه آبادان در جایگزینی Rubber Lining تحت سخت ترین شرایظ اقلیمی گذر از مناطق خوضچه های استحصال نمک از آب دریا که بالاترین مقاومت های مقابله با خوردگی ها را با عمر بلند به اثبات رسانیده است.

 

پروژه های انجام شده پوشش سطوح مختلف

1

پروژه سطوح بیرونی و درونی نیروگاه شماره 2 پالایشگاه آبادان 23 پوشش مخازن نفت کوره پالایشگاه لاوان
2 پوشش کف سالن الکترود دیالیز پالایشگاه گاز کنگان 24 پوشش مخازن نفت خام تلمبه خانه نفت آفرینه
3 پروژه پوشش استخرهای شنا و بازسازیهای آنها در آبادان برای شرکت ملی نفت ایران 25

پوشش مخازن نمک اشباع واحد سوداش پتروشیمی شیراز

4 تامین پوشش برای شرکت نفت و گاز کارون 26 پوشش داخلی مخزن نگهداری نفتا – پالایشگاه لاوان
5

تامین مصارف پوشش های ضد خوردگی تلمبه خانه گاز

بید بلند – آغاجاری

27 پوشش مخازن جمع آوری مایعات گاز ترش در فاز 2 پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران
6 تامین پوشش تعمیرات نفت و گاز کارون 28 پوشش مخزن نفت گاز انبار نفت ری
7 تامین پوشش ضد خوردگی شرکت خوارزمی بندر امام 29 پوشش مخزن نفت کوره تلمبه خانه نفت قزوین
8 پوشش دیسالترهای شرکت نفت فلات قاره در جزیره لاوان 30 پوشش مخازن مواد شیمیایی پتروشیمی شیراز
9 پوشش ضد خوردگی اسکله صادراتی پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر 31

پوشش مخازن نفت خام پالایشگاه لاوان

10 پوشش اسکله ها و تاسیسات مواجه با خوردگی پتروشیمی رازی 32

پوشش خط لوله نیروگاه بندر عباس

11 پوشش ضد خوردگی پایلها و سکوهای دریایی برای شرکت تاسیسات دریایی 33 انجام تعمیرات پوشش خط لوله 40 اینچ آیگات یک
12 پوشش شیر فلکه های دفنی اداره خود کفایی شرکت ملی گاز ایران 34 تامین پوشش لوله های دفنی تلمبه خانه نفت پایطاق
13 پوشش شیر فلکه های Heavy Duty خطوط لوله شرکت گاز تهران بزرگ 35 پوشش کف مخزن نفت خام شرکت خطوط لوله و مخابرات لرستان
14 پوشش شیر فلکه های شرکت گاز تولید شده در شرکت گداختار 36 تعمیر پوشش خط لوله 6 اینچ نجف آباد برای اداره گاز رسانی به صنایع
15 تامین پوشش پمپ های آب دریا در پتروشیمی رازی 37 پوشش لوله های دفنی شرکت نفت سپاهان
16 تامین پوشش شیرفلکه های خطوط لوله و مخابرات خوزستان 38 تامین پوشش خط لوله انتقال آب پالایشگاه آبادان
17 پوشش سرجوش لوله های شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود 39 تعمیرات پوشش لوله و شیر فلکه ها در پالایشگاه بید بلند و فجر کنگان
18 پوشش سرجوش لوله های شرکت خطوط لوله و مخابرات مرکزی 40 پروژه خطوط لوله صادرات نفت کوره ماهشهر – کارفرما پالایشگاه آبادان
19 پوشش شیر آلات در بدترین شرایط محیطی برای منطقه گاز مشهد در شهر گرگان و مشهد 41 پوشش خط لوله پالایشگاه اصفهان در مورد سیستم خنک کننده پالایشگاه
20 پروژه پوشش سر جوش خط لوله 16 اینچ گاز ترش خانگیران 42 پوشش تعمیراتی خط لوله در تنگه پیرزال
21 پوشش کف رستوران شرکت کالای نفت تهران 43 پوشش سطوح اسکله های بتنی بندر ماهشهر توسط موسسه عمران ساحل
22 پوشش کف سالن ورزش شرکت کالای نفت تهران 44 پوشش کانالهای فاضلابی صنعتی و حوضچه های خنثی سازی پتروشیمی رازی